HOME > COPYRIGHT
Adresář Obaláře
OBALÁŘSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
OBALY
 
 : DODAVATELÉ
 : PRODUKTY
 : POPTÁVKY Přidat
 : NABÍDKY
 : PRACOVNÍ MÍSTA
 : NOVINKY
 : PORADNA
 : DISKUZE
 : O projektu
 : Napište nám
 : Inzerce
  PŘIHLÁŠENÍ  
   
  HESLO  
  CZ SK  
Nev�te heslo?
 


 Sešívačky.cz

 Sešívačky a kartonážní
 spony. E-SHOP

 www.sesivacky.cz

 Josef Kihlberg
 Výrobce kartonážních
 sešívaček.

 www.josef-kihlberg.eu

 MEZGER GmbH
 Specialista na šití
 kartonů a sponkovačky.

 www.mezger.cz

 
 
  PODM�NKY POU�IT� STR�NEK A OCHRANA SOUKROM�  
     
  P�E�T�TE SI PROS�M PE�LIV� TYTO PODM�NKY, NE� ZA�NETE POU��VAT TYTO WEBOV� STR�NKY ZVE�EJN�N� NA INTERNETOV�CH ADRES�CH www.adresarobalare.cz, www.e-obaly.cz, www.eletrh.cz, www.mypackaging.info, www.all4packaging.biz a www.obalar.cz . POU��V�N�M STR�NEK AKCEPTUJETE V�ECHNY STANOVEN� PODM�NKY NA T�TO STR�NCE. JESTLI�E PODM�NKY UVEDEN� NA T�TO STR�NCE NEAKCEPTUJETE, WEBOVOU STR�NKU NEPOU��VEJTE A OPUS�TE JI IHNED ZAV�EN�M OKNa PROHL͎E�E NEBO KLIKEM ZDE

COPYRIGHT
V�echna pr�va k t�mto str�nk�m vyhrazeny pro Pavel Kuda I�O:700 22 577

PODM�NKY POU�IT�
Zn�n� podm�nek je z�vazn�. V�echna pr�va, kter� nejsou ud�lena, jsou vyhrazena firm� Pavel Kuda I�O:700 22 577. OCHRANN� ZN�MKY nebo jm�na produkt�, �i firem uveden�ch na str�nk�ch mohou b�t tak� ochrann� zn�mky a n�le�� jejich vlastn�k�m. M��ete pou��vat informac� z www st�nek za p�edpokladu, �e budou zahrnovat v�echny zde uveden� informace (tzv. PODM�NKY POU�IT�) Pou�it� informac� na str�nk�ch je ur�eno pouze pro informativn� soukrom� pou�it� a nebudou upravov�ny, �i jinak pou��v�ny pro ve�ejn� a/nebo komer�n� ��ely. Informace na str�nk�ch jsou chr�n�ny autorsk�m z�konem a pou�it� informac� m��e p�edstavovat poru�en� autorsk�ch pr�v, ochrann�ch zn�mek atp. Pokud neakceptujete tyto podm�nky, va�e opr�vn�n� k pou�it� zanik�. Mezi v��e uveden� informace rovn� pat�� grafick� n�vrh a logick� uspo��d�n� str�nek. Kop�rov�n� nebo napodobov�n� n�vrhu a uspo��d�n� nen� povoleno. Loga, datab�ze, data, informace, grafika, video, animace, zvuky a obr�zky nesm� b�t bez souhlasu a p�semn�ho dovolen� firmy Pavel Kuda I�O:700 22 577 nebo vlastn�ka pr�v kop�rov�ny, publikov�ny a ani jinak roz�i�ov�ny. Pavel Kuda I�O:700 22 577 nezaru�uje aktu�lnost, vhodnost, p�esnost, �plnost informac� uveden�ch na str�nk�ch pro jak�koli ��el. Informace jsou poskytov�ny "tak jak jsou" bez z�ruk na prodejnost, obchodovatelnost, vhodnost k ur�it�mu ��elu. Z��k�m se v�ech z�ruk, podm�nek a zodpov�dnost� t�kaj�c�ch informac�, jen� naleznete p�i pou��v�n� t�chto str�nek a informac�ch uveden�ch v dokumentech. N�kter� odkazy v na str�nk�ch sm��uj� nad r�mec tohoto WWW serveru. Servery na kter� tyto odkazy sm��uj� nejsou v na�� kompetenci a proto neneseme ��dnou odpov�dnost za jejich n�pl� pop�. nedostupnost.

PROHL��EN� O OCHRAN� SOUKROM�
Pavel Kuda I�O:700 22 577 se zavazuje zajistit bezpe�nost Va�ich �daj� n�m sv��en�ch. Osobn� �daj je pro n�s jak�koliv informace, kter� p��mo souvis� s Va��m rodn�m ��slem a nen� ve�ejn� dostupn� z ��dn�ch komer�n�ch nebo nekomer�n�ch ve�ejn�ch informa�n�ch zdroj�. Pou�ijeme Va�e �daje, aby jsme V�m poskytli informace a slu�by v�. vyu�it� dat pro p��m� marketing, zas�l�n� informac� o novink�ch atp. Pavel Kuda I�O:700 22 577 nebude Va�e osobn� �daje prod�vat, ale vyhrazujeme si pr�vo sd�let Va�e �daje s obchodn�mi partnery, v�etn� zahrani�n�ch.
 
     
 
Copyright  Ing. Kuda Pavel 2002 - 2012 Prohlížením obsahu akceptujete podmínky uvedené ZDE Aktualizace: 22.05.2018 MAPA SERVERU